PRIVACY POLICY

 

Als eigenaar van Lisa Bastiaansen-Pijn eliminatie hecht ik, Lisa Bastiaansen, veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en ben blij met de nieuwe maatregel, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lisa Bastiaansen-Pijn eliminatie (verder LBPE, alias Lisa Bastiaansen) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; enkel met nadrukkelijke toestemming van jou.

 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als eigenaar van LBPE ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door LBPE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie omtrent de behandeling

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LBPE de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Medische gegevens.

Je persoonsgegevens worden door LBPE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling en aansluitend op beëindiging behandeling alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

.Ik zal geen van de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij jij daar toestemming voor geeft of wel dit zonder toestemming wettelijk verplicht wordt en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

LBPE verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

LBPE verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LBPE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zie boven.

Beveiliging

LBPE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens LBPE van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

 • Ik pseudonimiseer persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • De door jou ondertekende gezondheidsverklaring wordt bewaard in afgesloten omgeving

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door LBPE. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Lisa Bastiaansen - Pijn Eliminatie

Santhorsthof 1

2681ME Monster

lisa@lisabastiaansen.com

DE PRAKTIJK

T H E   P R A C T I S E

Voor een behandeling binnen een pijn/stressvrij-traject van 6-8 weken werk ik in heel Nederland en buitenland. Alleen voor coaching in het buitenland zijn mogelijk extra kosten verbonden. Tenzij online coaching voldoende blijkt te zijn. Daar heb ik goede ervaring mee.

Daarnaast bied ik in losse sessies neurologische technieken toe (Emotional Freedom Techniques) om een stressrespons los te koppelen van een situatie nu of uit het verleden die je als niet prettig ervaart of hebt ervaren. De stress wordt hiermee geneutraliseerd. Ofwel; geëlimineerd. Wanneer je interesse hebt in een eerlijk coaching gesprek, dan ben je ook van harte welkom.

Om het contact zo soepel mogelijk te laten verlopen vraag ik je om het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. 

 

Wil je toch eerst telefonisch contact, app dan even naar: 06 - 183 85 359 Dan neem ik z.s.m. contact met je op.

For treatment within a pain/stress-free process of 8 weeks I work all over the Netherlands and abroad. Only for coaching abroad may be associated with additional costs. Unless online coachig turns out to be enough. I have good experience with that.

In addition, I offer neurological techniques (Emotional Freedom Techniques) in separate sessions to detach a stress response from a situation now or from the past that you feel or have experienced as not pleasant. This neutralizes the stress.

 

If you are interested in an honest coaching conversation, then you are also welcome.

In order to make the contact as smooth as possible, I ask you to fill out and send the application form. 

If you want to contact with me by phone first, please go to: 00 31 (0)6 - 183 85 359 Then I will contact you asap

 • LinkedIn Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2018 Lisa Bastiaansen